PROGRAM PARTNERSKI GUILTFREE.PL

REGULAMIN I ZASADY WSPÓŁPRACY

Program Partnerski Guiltfree.pl to forma współpracy pomiędzy Guiltfree.pl a właścicielami witryn internetowych. Współpraca opiera się na relacjach partnerskich a dołączenie do naszego programu jest całkowicie bezpłatne. Program partnerski Guiltfree.pl adresowany jest do autorów lub administratorów witryn internetowych o szeroko pojętej tematyce sportowej, dietetycznej i kulinarnej.

§1

Definicje

 1. Guiltfree.pl – właściciel domeny www.guiltfree.pl Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka, NIP 951-218-87-96
 2. Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
 3. Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera odwiedził witrynę internetową www.guiltfree.pl i/lub dokonał zakupów w sklepie internetowym w niej zlokalizowanym oraz nie korzystał z Systemu przed podjęciem działań przez Partnera.
 4. Program– oznacza program partnerski Guiltfree.pl

§2

Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Aby zostać zakwalifikowanym do Programu i otrzymać status Partnera w Programie, należy wysłać zgłoszenie na adres program.partnerski@guiltfree.plpodając następujące dane:Guiltfree.pl zastrzega sobie możliwość zaakceptowania do Programu wybranych przez siebie kandydatów.
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres korespondencyjny w Polsce,
  3. Adres domeny internetowej lub domen, należącej do kandydata na Partnera lub którą kandydat na Partnera zarządza.
 3. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 4. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania sklepu Guiltfree.pl przy pomocy linków polecających.
 5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Guiltfree.pl (Program) jest bezpłatne.

§3

Założenia Programu

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim czytelnikom lub użytkownikom należących do siebie stron internetowych Guiltfree.pl. Celem powyższych działań jest odwiedzenie przez czytelników Partnera Guiltfree.pl oraz dokonanie zakupów.
 2. Na prośbę Partnera Guiltfree.pl udostępni Partnerowi graficzne pliki reklamowe (bannery).
 3. W zamian za skuteczność działań promocyjnych, Partner uzyskuje prowizję od zakupów dokonanych przez czytelników Partnera w sklepie Guiltfree.pl w formie kwotowych kuponów rabatowych do wykorzystania w sklepie Guiltfree.pl.
 4. W celu umożliwienia mierzenia działań promocyjnych na rzecz Guiltfree.pl, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność „Panel Partnerski” dostępna pod adresem /modules/trackingfront/stats.php umożliwiająca mierzenie efektywności działań promocyjnych, oraz przegląd zysków prowizyjnych.
 5. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Guiltfree.pl w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego.

§4

Prowizja Oraz Rozliczenia

 1. Od każdego zamówienia zrealizowanego przez czytelnika Partnera, Partner otrzyma prowizję w wysokości 3% wartości zamówienia.
 2. Z tytułu każdorazowych odwiedzin czytelnika Partnera w sklepie Guiltfree.pl Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości 0,2zł.
 3. Na potrzeby kalkulacji, o której mowa w pkt.1 powyżej, uwzględnione zostaną zamówienia złożone w Guiltfree.pl przez osoby, które dokonały zamówienia po raz pierwszy po odwiedzeniu strony Guiltfree.pl za pośrednictwem linka umieszczonego na stronie internetowej zarejestrowanej przez Partnera w Programie. Ważność pliku cookie wynosi 30 dni – w kalkulacji zostaną uwzględnione zamówienia złożone w przeciągu 30 dni od dnia kliknięcia przez klienta w link umieszczony na stronie Partnera.
 4. Na potrzeby kalkulacji, o której mowa w pkt.1 powyżej, uwzględnione zostaną zamówienia złożone w Guiltfree.pl oraz zrealizowane tj. wysłane do Klienta i odebrane (w przypadku zamówień płatnych ‘za pobraniem’).
 5. Z podstawy wyliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.2 powyżej Guiltfree.pl może wyłączyć sztucznie wygenerowaną ilość wejść, tj. powyżej 10 odwiedzin z jednego adresu IP w przeciągu jednego miesiąca.
 6. Rozliczenie prowizji, o której mowa w pkt.1 i pkt.2 powyżej będzie następowało raz w miesiącu, do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywane jest rozliczenie tj. do 14. lutego za styczeń, do 14. marca za luty itd.
 7. Prowizja jest rozliczana, jeżeli na koncie Partnera uzbiera się kwota przynajmniej 10 PLN na ostatni dzień danego miesiąca. W przypadku, gdy zgromadzona kwota jest mniejsza niż 10PLN, zostaje przeniesiona na poczet kolejnego miesiąca.
 8. Zgromadzone na koncie Partnera środki z prowizji zostaną zamienione na kwotowy kupon rabatowy o tej samej wartości z terminem ważności 12 miesięcy od jego utworzenia. Kupony za kolejne miesiące podlegają sumowaniu ze sobą. Kupon nie może być wykorzystany do pokrycia kosztów wysyłki.

§5

Czas Obowiązywania Programu

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Guiltfree.pl może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
 2. Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalność Programu adresu e-mail. Usunięcie konta Partnera nastąpi wraz z zamknięciem danego okresu rozliczeniowego, a wszystkie zebrane środki zostaną przekształcone na bon rabatowy w terminie 14 dni od zamknięcia tego okresu.

§6

Ograniczenia i Odpowiedzialność

 1. Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny.
 2. Guiltfree.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Programu, za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Program, w przypadku, gdy polecana przez Partnera sprzedaż, z przyczyn technicznych (np. braku akceptacji plików cookie przez klienta), nie zostanie zarejestrowana,
 3. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków z Regulaminu w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Guiltfree.pl, pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone.
 4. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:W razie usunięcia z Programu z winy Partnera lub uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat prowizji z Programu.
  1. podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji,
  2. wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści,
  3. działania na szkodę Guiltfree.pl,
  4. naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Guiltfree.pl w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie /content/10-program-partnerski

§7

Polityka Prywatności Oraz Wykorzystania Plików Cookie

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Walden Farms Kornelia Warda-Poniecka z siedzibą w Woli Gołkowskiej, NIP 951-218-87-96. Dane osobowe Partnera są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres, adres email, adres strony internetowej.
 4. Guiltfree.pl może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Na stronie Programu są używane pliki cookie.
 6. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.
 7. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

§8

Postanowienia Końcowe

 1. Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Jego zmiany będą publikowane na stronie /content/10-program-partnerski
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Guiltfree.pl.